تغییر زبان
us ir

شرکت تبریز تیک

در زمینه هایی همچون سدهای خاکی ، سازه های مختلف هیدرولیکی، کانالهای آبیاری و زهکشی ، حوضچه های تغذیه مصنوعی ،تاسیسات شهری از جمله شبکه توزیع و جمع آوری آب و فاضلاب و خطوط انتقال ، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب ، تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی  تصفیه خانه های آب و فاضلاب ،ابنیه های سنگین صنعتی و بتنی و انواع مخازن آب و سوخت ، کارهای خاکی و راه سازی دارای تجارب عمده ای میباشد .